سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

آناهیتا خانلری – دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
امیر چرخی – دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
وحید تقی خانی – دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
سهیلا رجبی – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ، گروه پژوهشی شیمیایی

چکیده:

در این مقاله ، انحلال متقابل اتیل بنزن و آب در فشارهای نزدیک به اتمسفریک و بازه گسترده ای از دما مطابق آنچه در مراجع آمده بررسی شد و با استفاده از این داده ها ، پارامترهای مدلهای انرژی آزاد اضافی NRTLوUNIQUAC تنظیم گردیدند . سپس با اندازه گیری های تجربی ، نقطه آزئوتروپ این سیستم در فشار اتمسفریک و فشارهای پایین تر بررسی شد و دما و ترکیب درصد نقاط آزئوتروپ تعیین گردید . با استفاده از پارامترهای تنظیم شده مدلهای NRTLو UNIQUACو انتخاب RKبه عنوان معادله حالت برای فاز بخار نقاط آزئوتروپ سیستم پیش بینی شده و با نتایج تجربی مقایسه گردید و میزان خطای نسبی هریک نیز مشخص شد . از نرم افزار Aspenبرای پیش بینی نقاط آزئوتروپ استفاده گردید و نتایج آن در هر مرحله با نتایج تجربی مقایسه شد و خطای نسبی محاسبه گردیده و نتیجه شد که استفاده از معادلات NRTL-RK با پارامترهای تنظیم شده بر اساس داده های جمع آوری شده از مراجع دارای کمترین میزان خطا می باشد .