سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محسن محسن نیا – دانشگاه کاشان- دانشکده علوم – گروه شیمی
نادر فتاحی – دانشگاه کاشان- دانشکده علوم – گروه شیمی

چکیده:

جهت تعیین خواص P.V.T سیالات هیدروکرب ونی مخازن نفتی روابط تئوری وتجربی متعددی ارائه شده اس ت. در این کا ر با توجه به عدم وجود اینگونه معادلات برای سیالات مخازن نفتی کشور رفتار حجمی نمونه هایی ازسیالات چاههای نفت مناطق مختلف ایرا ن به صورت تجربی تعیین شده است. نتایج تجربی با مقادیر محاسبه شده با استفاده از معادلات حالت مکعبی ساده سه پارامتری متداول همچون ( ۱۹۷۲PR(1976) , SRK(ومعادله ( مکعبی دو پارامتری, ( ۱۹۹۳MMMمقایسه شده است.این مقایسه به عملکرد مناسبتر معادل ه MMMدر تعیینخواص حجمی مخلوط سیالات مورد مطالعه دلالت دارد.