سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نوروز محمدنوری – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده م
مهدی خانلری – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی
الهام مقصودی – کارشناس مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکا
فرزانه صمصامی – کارشناس مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکا

چکیده:

دراین مقاله دو استوانه چرخان داخل یک استوانه دایروی ساکن، به عنوان مدل جدیدی برای اختلاط ارام انتخاب شد و به صورت عددی و تجربی مورد بررسی قرار گرفت. مسیر ذرات توسط دو استوانه داخلی با سرعت های نوسانی هارمونیک آشبوناک می شود. بعد از چند پریود نوسانی، ذرات در محدوده جریان پخش شده و به این ترتیب اختلاط انجام میگیرد.
در حل عددی مدل مورد بررسی، جریان استوکس از دیدگاه لاگرانژی مورد بررسی قرار گرفته و ذرات سیال ردگیری می شوند. به دلیل آشوبناک بودن مسیر ذرات، خطا به صورت توانی رشد می کند. برای کاهش خطا، میانیابی سرعت ها در بین نقاط شبکه محاسباتی به روش هرمایت انجام گرفت. به کمک این روش خطا به مقدار قابل قبولی کاهش یافت. در این تحقیق نتایج حاصل از حل عددی از انطباق مناسبی با مشاهدات تجربی برخوردارند.