سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبرز فاتحی سیچانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، گروه مکا
فرامرز فرشته صنیعی – دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

چکیده:

اکستروژن میله های دوفلزی، به منظور سود جستن از محاسن دو فلز مختلف و ویژگیهای ممتاز فرآیند اکستروژن صورت می گیرد. در تحقیق حاضر اکستروژن مستقیم میلة مرکب سرب و قلع با استفاده از آزمایشهای عملی و روش اجزاء محدود مورد بررسی قرار گرفته است. در این ارتباط اثر زاویة قالب، نسبت سطح بیلت (نسبت سطح مقطع هسته به کل مقطع بیلت)، اصطکاک و همچنین ترکیب مقطع بر نیرو و هندسة مرز مشترک دو فلز (نسبت سطح مقطع در محصول) مورد بررسی قرار گرفت و ملاحظه گردید با افزایش زاویة قالب، نیروی اکستروژن افزایش می‌یابد. از طرفی دیگر، اثر پارامتر مذکور بر نسبت سطح مقطع محصول قابل توجه نمی باشد، البته در نتایج تجربی در نسبتهای سطح بیلت بزرگ و مخصوصاٌ موقعی که پوسته سخت‌تر از هسته است، کمی تأثیر گذار است. با مشاهدة نتایج تجربی و تحلیل عددی، نسبت تنش سیلان دو فلز مورد نظر (قلع و سرب)، برای تولید میله مرکب با هستة یکنواخت در طول میله مناسب تشخیص داده شد. همچنین ملاحظه گردید که با افزایش اصطکاک، همخوانی نتایج در دو روش بهبود می‌یابد.