سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حبیب آقاعلی – دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی مکانیک
علی حاجیلوی بنیسی – دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله، با توجه به اینکه استفاده از پرخوران (Turbocharger) در موتورهای اشتعال داخلی می تواند یکی از راهبردهای موتورهای درونسوز در آینده باشد، به پیش بینی عملکرد توربین گازی جریان شعاعی دو ورودی یک پرخوران، در حالت دائمی و در شرایط ورودی کامل و جزئی پرداخته شده است. بررسی تجربی با استفاده از امکانات و تجهیزات ویژه ای جهت آزمایش توربین شعاعی دو ورودی، تحت شرایط ورودی کامل و جزئی و برای گسترة وسیعی از سرعتها انجام گرفته است. روش تحلیلی بر اساس مدلسازی یک بعدی جریان و ضرایب افت تجربی اجزاء مختلف توربین می باشد که برای شرایط ورودی جزئی توسعه داده شده است. مقایسة بین نتایج تجربی و مدلسازی تطابق و هماهنگی بسیار خوبی را نشان می دهد. نکتة جالب توجه در نتایج، وقوع بازدة بیشینة توربین دو ورودی در شرایط ورودی جزئی و هنگامی که دبی جرمی سمت شرود از هاب بیشتر است، می باشد.