سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

بهمن نجفی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه اردبیل
وهاب پیروزپناه – استاد گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
برات قبادیان – دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

استفاده از سوخت گاز طبیعی CNG یکی از راه حل های پیشنهاد شده برای کاهش مصرف سوخت فسیلی و آلایندگی در موتورهای دیزل (تبدیل یافته به دوگانه سوز) می باشد. بطور نظری گاز طبیعی کاملا می تواند جایگزین گازوئیل شود ولی در عمل بیشتر از ۹۰ درصد امکان پذیر نیست زیرا برای اشتعال گاز نیاز به پاشش سوخت مایع به عنوان سوخت آتش زا می باشد. بطور متعارف سوخت آتش زا، گازوئیل می باشد که در این تحقیق امکان استفاده از بیودیزل بجای گازوئیل بررسی شد. بیودیزل استفاده شده در این تحقیق، متیل استر روغن آفتاب گردان می باشد که ترکیبات مختلفی از آن با گازوئیل (بر مبنای حجمی B40 ،B30 ،B20 ،B10 ،B00 و B 100 ) در یک موتور دیزل کم دور (لیستر ۱ / M8) تبدیل یافته به دوگانه سوز، مورد مطالعه قرارگرفت . نتایج آزمونها که بر اساس تست کوتاه مدت موتور و بر مبنای استاندارد ISO-1885انجام پذیرفت، نشان داد: با افزایش سهم بیودیزل در ترکیب سوخت (آتش زا)، اشتعال بصورت نامناسب انجام پذیرفته و در نتیجه پارامترهای عملکردی موتور (مانند : توان ترمزی و بازده) کاهش می یابد . از طرف دیگر، بدلیل ماهیت اشتعال پاک سوخت بیودیزل، انتشار آلاینده های CO و NOx به ترتیب تا ۷ ۶%و ۲%نسبت به استفاده از سوخت گازوئیل، کاهش می یابد ولی مقدار آلاینده UHC بدلیل اشتعال نامناسب، در سوخت های B10 و B20 افزایش و سپس کاهش م ییابد. به نظر می رسد مهمترین مزیت استفاده از بیودیزل به عنوان سوخت آتش زا، کاهش آلایندگی موتور می باشد.