سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رامین محرابیان – کارشناس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
محمدباقر آیانی – مربی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
جواد ابوالفضلی اصفهانی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

چکیده:

در این مطالعه پیشروی و گسترش شعله بر روی مواد بدون ذغال (noncharing) که به طور قائم در شرایط محیطی قرار گرفته اند به طور تجربی بررسی می گردد . ورق هایی از ماده پلی متی متاکریلیت(Polymethy metacrylate)که به اختصار پی ا ِم ا ِم اِ (PMMA) گفته می شود، با ضخامتmm 1/5 تا ۱۰MM انتخاب گردیده و آهنگ گسترش شعله بر روی آنها مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج حاصل نشان می دهد که زاویه رأس منطقه تصعید که با دستگاه دیجیتایزر (Digitizer) اندازه گیری شده تقریباً مستقل از ضخامت می باشد و برای تمامی ورق های مورد آزمایش تقریباً برابر ° ۳۳ می باشد . همچنین نتایج نشان می دهد با افزایش ضخامت ورق ها، سرعت پیشروی شعله بر روی آنها کاهش یافته است و در نهایت به مقدار ثابت (m/s) ده به توان منفی پنج ضربدر سهمی رسد . در خاتمه براساس نتایج تجربی، رابطه ای پیشنهاد گردیده است که براساس آن می توان سرعت پیشروی شعله بر روی ورق هایی با ضخامت های مختلف را پیشگویی کرد