سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عادل جهانگیری – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
مصطفی آقایی سربرزه – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
رضا حق پرست – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
سیدعطااله سیادت – دانشگاه شهید چمران

چکیده:

در این تحقیق جهت بررسی تحمل خش کی در لاین ها ی نخود کابلی و تعیین ارتباط آن با صفات فیزیولو ژیک و مور فولوژیک نخود , تعداد ١٧ ژنوتیپ نخود در دو شرایط آبی و دیم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ٤ تکرار در مزرعه ایستگاه تحقیقات ک شاورزی دیم سرارود کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفتند. در پایان محصول دانه و کاهوکلش هر کرت برداشت وجداگانه توزین شد و شاخص های تحمل خشکی (STI)، میانگین عمل کرددانه لاین ها در دو شرایط (MP) بر اساس عمل کرد دانه در دو شرایط دیم و آبی برای هر ژنوتیپ محاسبه گردید. سپس توسط روش ضرایب همبستگی (تجزیه علیت )، روابط ساده و روابط علت و معلولی صفات یادادشت شده یا STI و MP و عملکرد در هر دو شرایط آبیاری و دیم مورد بررسی قرار گرفت و بر این اساس توصیه ها یی برای شناسایی ارقام تحمل کننده خشکی، پیشنهاد گردید . نتایج حاصل نیتروژنجزیه علیت ، اثر مستقیم و اثرات غیر مستقیم صفات مرتبط با شاخص تحمل خشکی و ضرایب همبستگی این صفات را مشخص نمود. بر اساس این نتایج ، ژنوتیپ هایی که سریعتر جوانه بزنند ، زودتر به مرحله ٥٠ درصد گلدهی برسند و از دوره گلدهی کوتاهتری برخوردار باشند , تنش خشکی رابهترتحمل می کنند.