سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامران رضائی توابع – کارشناس ارشد گروه مطالعات منابع طبیعی مرکز تحقیقات بین المللی همزیس
غلامرضا رفیعی – استادیار گروه شیلات و محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
لیلا طاهری آزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم دریای
اکبر فضل اللهی قمشی – کارشناس آزمایشگاه دانشکده علوم زراعی و دامی پردیس کشاورزی و منابع طبی

چکیده:

در این مطالعه میزان تغییرات فلزات سنگین مس و روی در جنین ماهی قزل آلای رنگین کمان در طول یک دوره جنینی مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این تحقیق یک انکوباتور کالیفرنیایی به عنوان واحد آزمایش در نظر گرفته شد و حدود ۶۰۰۰۰ تخم لقاح‌یافته ماهی قزل آلای رنگین کمان وارد سینی های آن گردید. سپس بصورت هفتگی از تخم‌های داخل انکوباتور و آب ورودی و خروجی نمونه‌برداری و درصد تغییرات فلزات سنگین مس و روی در آنها اندازه‌گیری شد. درصد میزان تغییرات عناصر مورد مطالعه در وزن خشک هر عدد تخم به ترتیب در مراحل نمونه برداری اول تا پنجم مس ۱۰-۱۰×۱۱±۱۰-۱۰×۱۲۵، ۱۰-۱۰×۱۶±۱۰-۱۰×۲۰۱، ۱۰-۱۰×۲۳±۱۰-۱۰×۲۷۱، ۱۰-۱۰×۲۵±۱۰-۱۰×۲۸۴ و ۱۰-۱۰×۱۹±۱۰-۱۰×۲۸۸ روی ۶-۱۰×۹±۶-۱۰×۱۵۴، ۶-۱۰×۶±۶-۱۰×۱۵۸، ۶-۱۰×۸±۶-۱۰×۱۶۲، ۶-۱۰×۳±۶-۱۰×۱۷۶ و ۶-۱۰×۴±۶-۱۰×۱۸۵ بود. داده‌های بدست آمده نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین درصد غلظت عناصر مورد مطالعه در وزن خشک تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در مراحل مختلف تفریخ تخم وجود دارد (۰۵/۰P<). نتایج این پژوهش نشان داد که میزان فلزات سنگینمورد مطالعه توسط تخم از آب محیط اطراف جذب می شود و در بافت تخم تجمع می یابد؛ بطوریکه این عناصر در وزن خشک تخم ماهی قزل‌آلا در مراحل مختلف دوره تفریخ بصورت افزایشی در طول دوره تفریخ تغییر می‌کنند.