سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود طبری – دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تر
آزاده صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، د
علیرضا علی عرب – دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده خاکشناسی، دانشگاه شهرکرد
ناهید شهسواری پور – دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه ت

چکیده:

محدودیت منابع آبی و ضرورت استفاده بهینه از این منابع، کاربرد فاضلاب شهری را در مواردی که به کیفیت پایین تری از آب آشامیدنی مانند آبیاری پارک ها و فضای سبز نیاز است، مشخص می نماید. مشکل اساسی کاربرد فاضلاب شهری در آبیاری، فلزات سنگین و سمی موجود در آن می باشد. در این مطالعه، تجمع فلزات سنگین کروم، سرب و نیکل (ناشی از آبیاری با فاضلاب شهری) در نمونه های خاک و برگ درختان اقاقیا(Robinia pseudoacacia L.) در دو عرصه آبیاری شده با فاضلاب شهری و آب چاه واقع در جنوب تهران بررسی گردید. بدین منظور، در هر یک از دو عرصه مورد بررسی، چهار پلات۳۰ × ۳۰ متربه صورت تصادفی- سیستماتیک پیاده شد. در هر یک از پلات ها، نمونه های برگ و خاک (عمق ۱۵-۰، ۳۰-۱۵ و ۶۰-۳۰ سانتی متر) در چهار تکرار برداشت شدند. آنالیز نمونه های برگ و خاک نشان داد که غلظت فلزات سنگینCr، Pb و Niدر نمونه های خاک عرصه آبیاری شده با فاضلاب شهری به طور معنی داری بیشتر از غلظت آنها در عرصه آبیاری شده با آب چاه است. در آنالیز برگ، هیچ یک از فلزات Cr، Pb و Niمشاهده نشد.