سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامرضا راشدی – گروه فیزیک دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در این مقاله یک اتصال جوزفسون با ضریب عبور اختیاری بین دو انباره ابررسانای با حالت اسپینی یکتائی به صورت تحلیلی مطالعه می شود . محورهای c دو انباره ابررسانای گرم موازی با یکدیگر و موازی با سطح تماس دو انباره هستند در حالی که صفحات ab آن ها دارای زاویه ای اختیاری نسبت به یکدیگر می باشند . دیواره عایق بین ابررساناها که تونل زنی از طریق آن انجام می شود را در حکم یک سد پتانسیل در نظر می گیریم و فیزیک سد پتانسیل را در یک ضریب عبور الکترونهای ابررسانشی نمایش می دهیم . برای بررسی پدیده فوق معادلات غیر موضعی آیلنبرگر ( که از معادلات دایسون حاصل می شوند ) را به صورت تحلیلی و در تقریب شبه کلاسیکی حل می کنیم و توابع گرین مناسب را به دست می آوریم . سپس با استفاده از توابع گرین حاصل نمودار های جریان فاز را رسم کرده و اثر سد پتانسیل و زاویه بین محورهای دو ابررسانا روی نمودارهای جریان فاز رابررسی می کنیم . مشاهده شده است که نمودار های جریان فاز با نمودارهای مربوط به
اتصال بین دو ابررسانای سرد و هم چنین با نمودار مربوط به دو ابررسانای گرم با ضریب عبور کامل متفاوت است . این مجموعه می تواند در نمایش پارامتر نظمابررسانیd-waveکه به ابررساناهای گرم نسبت داده می شود مورد استفاده قرار گیرد