سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
عفت عباسی – استادیاروعضوهیات علمی دانشگاه خوارزمی دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی ،گروه مطالعات برنامه درسی
اسحق شیرین کام – دانشجوی دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی پردیس کرج

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیلی مولفه های خلاقیت در برنامه ریزی درسی دوره ابتدایی ازدیدگاه معلمان شهر میناب به شیوه توصیفی پیمایشی از نوع مطالعات تبیینی انجام گردید. جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره ابتدائی – شهر میناب به میزان ۳۸۶۴ نفرمی باشد که به شیوه نمونه گیری خوشه ای وبا فرمول کوکران تعداد ۳۴۹ نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد که جهت تعیین روایی آن از نظراتاساتید روان شناسی وعلوم تربیتی وصاحبنطران برنامه درسی استفاده شده است تا روایی صوری پژوهش تحقق یابد. از سوی دیگر برای تعیین اعتبار سوالات سعی شده است یا طراحی دقیق سؤالات با توجه به اهداف تحقیق، در مرحله مقدماتی به اجرا درآید و کاستیها و مفاهیم مبهم با اخذ نطرات پرسش شوندگان اصلاح و گویا گردد. همچنین محاسبه آلفای کرانباخ نشان دهنده همبستگی بالای گویه های پرسشنامه و اعتبار بالای آن می باشد (آلفای کرانباخ کل در گویه ها ۰/۹۲ به دست آمد). فرایند پژوهش در قالب دو سؤال پژوهشی با عناوین عوامل خلاقیت در مؤلفه های برنامه ریزی درسی ( هدف، محتوا، روش و نیروی انسانی، ارزشیابی) و ارائه راهکارهای برون رفت از چالشهای موجود بررسی گردید.نتایج حاصل از مطالعه نشان دادکه مولفه های خلاقیت در همه ی مؤلفه ها ی برنامه درسی حاکم می باشد.که بیشترین مشکل در بخش نیروی انسانی می باشد.