سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبرز ناطق الهی – استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
سروش قدس – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

یکی از روشهای موثر برای مقاوم سازی ساختمانهای آجری اعمال شاتکریت مسلح شد ه با شبکه آرماتور به سطح دیوار می باشد . برای ارزیابی رفتار دیوار آجری تقویت شده با روکش نمی توان از روشهای تحلیلی مبتنی بر معادلات ساده تئوری الاستیسیته استفاده نمود و لذا بکارگیری روشهای عددی در این زمینه اجتناب ناپذیراست. در این پژوهش جهت ارزیابی رف تار دیوار آجری تقویت شده با روکش مسلح ، مدلسازی دیوار آجری غیر مسلح و تقویت شده با استفاده از نرم افزار المان محدود ANSYS انجام گرفته است. و در نهایت نتایج تحلیل دیوارهای آجری ساده و نظیر تقویت شده آنها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.