سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرنوش شمسفرد – استادیار دانشکدهی مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکدهی مهندسی برق و کامپ
نسیم مافی – دانشجوی مهندسی کامپیوتر گرایش نرمافزار، دانشکدهی مهندسی برق و کامپی

چکیده:

امروزه هستانشناسیهای بسیاری برای نمایش دانش عمومی و یا خاص قلمرو ایجاد شده و مورد استفاده قرار میگیرد . برای ایجاد امکان برقراری ارتباط میان عاملهای بهرهبر از این پایگاههای دانش و به اشتراکگذاری دانش آنها لازم است بتوانیم هستانشناسیهای مختلف را به هم مربوط، و با یافتن وجوه اشتراک آنها عمل نگاشت یا یکپارچهسازی آنها را انجام دهیم . در این مقاله بررسی تحلیلی بر روشهای موجود یکپارچهسازی انجام و پارامترهایی جهت مقایسه و ارزیابی آنها استخراج خواهند شد . سپس چند نمونه از سیستمهای مطرح، بر اساس این پارامترها مقایسه خواهند شد