سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا روانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز – گروه کامپیوتر
امیرصادق امانی – فناوری اطلاعات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران معاونت آموزش و پژوهش – د

چکیده:

در دنیای امروز نیازهای تجاری، صنعتی، آکادمیک ،… با محوریت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بس رعت در حال تغییر شکل است که الزاماتی را در جهت افزایش قابلیت انعطاف،سازگاری و کارائی زیرساختهای ارتباطی موجود بدنبال دار د. این در شرایطی است که زیرساختهای فعلی ارتباطی با تغییرات گسترده ای که در فیلدهای فوق در حال شکل گیریاست هیچ گونه مناسبتی چه از جهت پ شتیبانی از پروتکلهای مختلف و چه از جهت گستردگی پهنای باند ندارد [ ۱ ]. بنابراین طراحی یک شبکه ایده آل یا همان شبکه نسل آینده برای کاربردهای ارتباطی امروزه نظیرIMS و Mobile Payment ، IP‐TV ، ۳G & 4G ،V O‐IP بس یار مورد توجه قرار گرفته اس ت .مطمئنا در این راستا ت لاشهای بسیاری انجام میشود اما با توجه به مسائل خاصی که کشور ما با آن درگیر است قبل از شروع به اعمال تغییرات و بررسی راهکارهای گذار از ساختار فعلی به سمت شبکه های نسل آینده، بایدتوسط نرم افزارهای مدلسازی شبکه های گسترده ، کارائی و کیفیت این روشها شبیه سازی شده و مورد آنالیز دقیق قرار گیر د.