سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناهید رزاقی آذر – مدیر مهندسیی زلزل – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تهران
حمزه شکیب – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و مشاور مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن –

چکیده:

برای مقاوم نمودن ساختمان ها در برابر زلزله، از سیستم متداول قاب با دیوار برشی استفاده می شود، که اصولا به دلایل مشکلات معماری و ایجاد نیروهای زیاد بر روی فونداسیون کاربرد آنها مجدود می شود. لذا برای ایجاد نیازهای معماری و رفع مشکلات سازه ای دیوارهای برشی باجایگاه متغیر پیشنهاد میشود. در این مطالعه رفتار این حالت از دیوارهای برشی در یک ساختمان ۱۲ طبقه، در برابر زلزله با استفاده از روش المان های محدود مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه این تحقیقات با رفتار دیوارهای برشی متداول مقایسه شده است .
نتیجه این مطالعه نشان می دهد که تغییر مکان طبقات فوقانی ساختمان های اختیار شده با دیوارهای برشی با جایگاه متغیر به میزان خیلی زیاد نسبت به دیوارهای برشی متداول کمتر شده است. ضمنا نیروهای وارد به فونداسیون از تمرکز در یک دهانه، خارج و فونداسیون یکنواختی را در کل ساختمان برقرار می کند. در نهایت بهترین نوع از دیوارهای برشی با جایگاه متغیر معرفی شده است.