سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

جعفر طالبیان شریف – عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
سعیده السادات مصطفوی – دانشجوی دوره کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد
زهرا نوعی – دانشجوی دوره کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد
لیلا امیرپور – دانشجوی دوره کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هویتجنسی ۶ بر احساس مردانگی ۷ یا زنانگی ۸ هر فرد از خود اطلاق میشود به عبارتی دیگر یک حالت روانشناختی است که بازتاب احساس درونی شخص از مرد یا زن بودن خویش است. در اکثر افراد این احساس در ۲ تا سه سالگی( ظاهر میشود. (کاپلان سادوک، ۱۳۸۲ هویت جنسی از دیدگاه روانشناسان به طرق مختلف تعریف شده است. کلبرگ و زاکر،هویت جنسی را بصورت آگاهیو شناختی میدانند که در آن یک فرد عضو جنس است به جای جنس دیگر. کاگان، هویت جنسی را به عنوان سطح یا درجه ای میداند که یک فرد از خود، آگاه است به عنوان آنچه که الگوهای فرهنگی برای جنسیت یک فرد در نظر میگیرد، بم هویت جنسی را به عنوان درجهای از درونی کردن فشارهای اجتماعی برای قالب جنسی میداند گرین و اسپنسر، هویت جنس را به عنوان یک احساس اساسی و عمده مربوط به پذیرش و تعلق داشتن به یک جنس میدانند. ایگان و پری، معتقدند که بهتر است هویت جنسی را مجموعهای از افکار و احساسات بدانیم که یک فرد دباره جنسیتش و عضویت درآن دارد که از ۵ جز عمده ساخته شده: ۱)گاهی از عضویت و تعلق به یک جنس ۲) سنخیت جنسی ۳) رضایت و خشنودی جنسی ۴) احساس فشار برای انطباق جنسی ۵) سوءگیری درونگروهی نقش جنسی: ۱ الگوی رفتاری برونی است که منعکسکننده احساس درونی شخص از هویت جنسی خویش است(کاپلان سادوک، ۱۳۸نتایج تحقیقات نشانگر حساس بودن نقش پدر در نقش آموزی جنسیتی دارد. بطوریکه کودکان درخانوادههایی که پدر بطور دائم حضور ندارد یا برای مدتی از خانه دور است، وقفه هایی را در نقش آموزی جنسیتی فرزندان، بخصوص در ( پسران بوجود میآورد. (هترینگتون،پارک، ۱۳۷۳ همچنین کیفیت روابط مادر- کودک در سالهای اول زندگی اهمیت فوقالعاده در ایجاد هویت جنسی دارد. مادر خشن و بیارزشکننده میتواند در رشد هویت جنسی کودک اختلال ایجاد کند. (کاپلان، سادوک، ۱۳۸۲ ) به تدریج که کودکان بزرگتر میشوند، نقش عوامل خارج از خانواده در شکلدهی نقش آموزی جنسی اهمیت بیشتری پیدا ( میکند از قبیل، همسالان،ن مدرسه، کتابهای درسی، و رسانههای جمعی. (هترینگتون،پارک، ۱۳۷۳ هر جامعهای با قوانین رسمی و هنجارهای غیررسمی خود تعیین میکند که مرد و زن هریک چه رفتارهایی بایدداشته باشند، چه .( نقشهایی میتوانند یا باید بر عهده بگیرند و چه ویژگیهای شخصیتی برایآنها مناسباست. (اتکینسون و همکاران، ۱۳۸۱ باوجود اینکه مذکر ومؤنث بودن واقعیتی بیولوژیکی است، پذیرش یا عدم پذیرش خود به عنوان مذکر یا مؤنث،( موضوعی روانیاستکه به وسیله آنچه کودکدرباره خود به عنوان مرد یا زن احساس میکند تعیین میگردد.(جیمز، ۱۳۶۴ از دیدگاه روان تحلیلی، کودک از بدو تولد دو جنسیتی است و زمانی از هویت جنسی خود، آگاه میشود که احساسات تعارضی عشق وحسادت نسبت به والدین (عقده ادیپ) ۱ را از طریق همانندسازی با والد هم جنس خود، حل .( میکند بنابراین رفتارها، نگرشها و ارزشها را از والد هم جنس خود میگیرد. (اتکینسون و همکاران،