سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شاهین شمسی نژاد بابکی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – عضو هیئت علمی بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد فدایی – عضو هیئت علمی بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مطالعه اثر اندرکنش مخزن – سد با استفاده از روش تحلیلی برای یک سد بتنی قوسی مورد بررسی قرار گرتفه است. فشار هیدرودینامیکی یکی از عوامل موثر در طراحی بدنه سدبرای مناطق زلزله خیز می باشد. ازجمله عواملی که بر فشار هیدرو دینامیک تاثیر می گذارد می توان به تراکم پذیری سیال، شکل پذیری سد و پی، شکل وجه بالا دست، کف مخزن، فرکانس وچهت بارگذاری اشاره نمود. در این میان چنانچه از تراکم پذیری سیال، شرایط مرزی دور دست وشکل پذیری سد صرف نظر شود، ماهیت مسئله تغییر یافته وخطای زیادی خصوصا در سدهای بلند ایجاد میشود. در این تحقیق برای محاسبه فشار هیدرودینامیک، معادلهموج باروشهای تحلیلی و یا اعمال شرایط مرزی مشخص برای یک سد قوسی متقارن حل می شود . برای شرط مرزی دور دست از شرط انتشار سامرفیلد استفاده شده است. کف مخزن صلب و از اثر امواج سطحی نیز صرف نظر و ماهیت سیال، تراکم پذیر و غیر لزج در نظر گرفته شده است. برای مقایسه نتایج روش تحلیلی یا اعمال شرایط مرزی موجود در ترازهای مختلف، ازنتایج حاصل از روشهای عددی و تحلیلی سایر محققین استفاده شده است.