سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدحسن مقدس – استادیار دانشکده مکانیک و هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رسول جوادی درخانه – کارشناس ارشد هوافضا معاونت تحقیقات – صنایع شهید باقری

چکیده:

در این تحقیق، به تحلیل تاثیر رطوبت بر عملکرد محفظه احتراق موتورهای توربوجت پرداخته می شود. برخی ازعوامل کهمشخص کننده عملکرد محفظه احتراق می باشد عبارتند از: بازده احتراق، افت فشار، توزیع دمای خروجی، پایداری شعله ، حداقل رسوبات کربن، دوده و Nox آنچه در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد، تاثیر افزایش رطوبت بر دمای آدیاباتیک و نتیجتا بازده احتراق، همچنین میزان افت فشار محفظه و ناپایداری شعله می باشد. برای احتراق شعله غیر پیش آمیخته آشفته از روش تابع چگالی احتمالی استفاده می گردد. برای مشاهده تاثیر رطوبت بر بازده احتراق، معادلات تعادلی برای سوخت مشخصی مثلا هپتان نرمال بکار گرفته می شود و با افزایش نسبت مولی آب در اکسید کننده تاثیر رطوبت بر بازده احتراق، معادلات تعادلی برای سوخت مشخصی مثلا هپتان نرمال بکار گرفته می شود و با افزایش نسبت مولی آب در اکسید کننده تاثیر آن بر روی دمای آدیاباتیک مشاهده می گردد. برای میازن افت فشار محفظه، جریان داخل محفظه که همراه با احتراق افشانه می باشد، بصورت دو بعدی تقارن نحوری درحالت پایا تحلیل می شود. همچنین برای بررسی پایداری شعله غیر پیش آمیخته نوسانات فشار در حالت غیر پایا بررسی شده است. برای تایید برخی نتایج حاصل از تحلیل، از نتایج حاصل از تحلیل نرم افزار CECو داده های برخی از مراجع استفاده گردیده است.