سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدجواد منتظری – صنعت شریف رستگار

چکیده:

بررسی سازهای پوستههای چند لایهی محفظه احتراق موتور سوخت مایع از دیدگاه بهینهسازی طراحی و افزایش قابلیت اطمینان موتور از اهمیت ویژهای برخوردار است . محفظه در این موتورها علاوه بر تنشهای الاستوپلاستیک ناشی از گرما و فشار داخلی، تحت اثر نیروی پیشران نیز میباشد . در روش تحلیلی برای بررسی این تنشها، با توجهبه تقارن محوری محفظه، بار بر واحد طول از معادلات لاپلاس محاسبه میگردد و از روی آن ضرایب پلاستیسیته در پوستههای داخلی و خارجی به دست میآید . سپس با احتساب ضریب پلاستیسیته در پوستهی میانی، تنش در پوستههای داخلی و خارجی اصلاح میگردد . برای این روش یک کد محاسباتی در نرمافزار MATLAB 6.5 نوشته شده است و نتایج حاصل با اندازهگیری تجربی تنشها مقایسه و اعتباردهی شده است .