سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن قاینی صوفی آبادی – دانشجوی کار
جواد ساده – استادیار گروه برق، دانشکدة مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ای

چکیده:

در این مقاله تاثیر جبرانسازی خازن سـری بـر روی ولتـاژ گــذرای بازگشــتی ) ) TRV 1 بــا اســتفاده از روش تحلیلــی و همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی برای دو حالتی که خازن در طرفین خط و یا در وسط خط نصب گردد، بررسـی شـده است . نتایج نشـان مـی دهـد کـه وجـود خـازن سـری سـبب افزایش TRV می گردد . بنابراین هنگام اسـتفاده از جبرانسـازی سری برای خطوط انتقال لازم است مطالعات گذرایی صورت گیرد تا طراحی کلیدها و تدابیر حفاظتی آنهـا بدرسـتی انجـام شود . در این مقاله از دیدگاه قطعی برای شبیه سـازی اسـتفاده شده است ولی تاثیر عدم قطعیتهای مختلف موجود در مسـاله مانند نوع و مکان خطا بر روی TRV بررسی شده است .