سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامرضا راشدی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
زهرا نوربخش –

چکیده:

در این مقاله چگالی حالت ها ی مربوط به اتصال دو ابررسانای گرم با تقارن پارامتر نظم d-wave که توسط لا یه عا یق با ضریب عبور متناهی از یکدیگر جدا شده ند را به صورت تحلیلی بررسی می کنیم. محورهای c دو انباره ابررسانای گرم موازی با یکد یگر و موازی با لایه عا یق هستند در حال ی که محورهای ab ها دارای زاویه ای اختیاری نسبت به یکدیگر می باشند. برای بررسی سیستم فوق معادلات شبه کلاسیک آیلنبرگر را به صورت تحلیلی حل کرده، چگالی حالتها را برحسب انرژی رسم می کنیم و سپس اثر ضریب عبور لایه عایق، فاز جوزفسون و زاویه بین محورهای دو ابررسانا روی چگالی حالتها را بررسی می کنیم. مشاهده شده است که نمودار ها با نمودارها ی مربوط به اتصال بین دو ابررسانای سرد و همچن ین با نمودارها ی مربوط به دو ابررسانای گرم با ضریب عبور کامل متفاوت است. بعلاوه حالت های بین گافی در انرژی Δ<E<Δ- که در حکم اثرانگشت ابررسانا یی گرم است نیز مشاهده شده اند.