سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
رضا شیرازی – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی مدرس دانشگاه فرهنگیان استان گلستان
محمدباقر مسعودی – دکتری جغرافیا رئیس دانشگاه فرهنگیان استان گلستان
محمدجواد زنگانه – دانشجو دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه ازاد اسلامی واحدساری مسئول آموزش دانشگاه فرهنگیان استان گلستان

چکیده:
این پژوهش از نوع پژوهشهای توصیفی است و از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. در این پژوهش طبقه بندی بدین صورت انجام گرفته، : تصاویر کتب علوم تجربی ۶ پایه تحصیلی به سه گروه «هماهنگ با متن نوشتاری» ، «ناهماهنگ بدون فن تاکید» و «ناهماهنگ با فن تاکید» تقسیم بندی شده است . جمعبندی کلی نشان میدهد ۹۷/۰۶ درصد تصاویر با متن نوشتاری هماهنگ می باشند وفقط ۲/۹۹ درصد آنها ناهماهنگ با متن نوشتاری هستند که از این بین ۱/۴۸ درصدبدون فن تاکید ۱/۵۱ درصد با فن تاکید می باشند نتایج حاکی از آن است که تصاویر در حد قابل قبولی با متن نوشتاری هماهنگی لازم را دارد اما انتظار می رفت با توجه به جدیدالتالیف بودن کتب پایه اول ابتدایی این ناهماهنگی ها در حداقل باشد از طرفی دیگر هماهنگی بالای تصاویر کتاب پنجم نشان میدهد مولفین برای تالیف کتاب جدید این پایه تحصیلی میتوانند از تصاویر این کتاب در کتاب جدید استفاده نمایند وبه نوعی در صرف هزینه و وقت جهت بکارگیری تصاویر جدید خودداری شود،