سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدجمال الدین موسوی – موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران

چکیده:

یکی ازپارامترهای موثربرعمرمفید یک ترانسفورماتور مقداردرجه حرارت ماکزیمم روغن آن درنقاط مختلف می باشد.یکی ازروشهای تخمین درجه حرارت ماکزیمم ترانسفورماتور روش کلاسیک می باشد .به همین دلیل دراین مقاله براساس تئوری انتقال حرارت کلاسیک روابطی برای تخمین درجه حرارت ماکزیمم روغن تحتانی و فوقانی ترانسفورماتور استخراج شده سپس نمودارتوزیع این درجه حرارت ها برحسب زمان برای دوترانسفورماتور KVA 50 و ۲۵۰۰KVA بدون خنک کاری خارجی رسم شده و با نتایج تستها مقایسه شده است .با توجه به نتایج بدست آمده پیش بینی درجه حرارت ماکزیمم روغن به روش تحلیلی ارائه شده انطباق خوبی با نتایج تست های انجام گرفته دارد .