سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی صادقی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
مصطفی ولی زاده – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
رسول اصغری زکریا – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه اردبیل
داود حسن پناه – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اردبیل

چکیده:

به منظور بررسی تحمل به شوری ۱۰ رقم سیب زمینی آزمایشی در چهار سطح شوری شامل غلظت های صفر، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی مولار کلرید سدیم در سال ۱۳۸۵ به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در محل گلخانه دانشگاه آزاد اسلام ی اردبیل اجرا شد . نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر اصلی سطوح شوری و ارقام مورد مطالعه و همچنین اثر متقابل شوری × رقم از لحاظ کلیه صفات در سطح احتمال یک درصد معنی دار است . تحت شرایط بدون تنش، تنش ۵۰ و ۱۰۰ میلی مولار رقم کایزر به ترتیب با ۵۵۹/۹ ، ۴۷۹/۱ و ۱۲۲/۶ گرم بیشترین وزن غده در بوته را به خود اختصاص داد . با استناد به کلیه شاخص های تحمل و حساسیت به شوری رقم کایزر، کاهش عملکرد نسبی کمتری در تنش شوری نسبت به سایر ارقام داشت و از این حیث رقم متحملی تشخیص داده شد. با افزایش سطوح شوری میزان جذب سدیم ریشه و ساقه افزایش یافته و بالعکس میزان جذب پتاسیم ریشه و ساقه کاهش یافت . در نتیجه نسبت + Na+/K بافت های گیاهی افزایش یافت که نشان از تجمع بیشتر یون سدیم در بافت ها و اختلال در رشد گیاه بود.