سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر حسین شیرانی راد – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

جهت بررسی تحمل ارقام کلزا به تنش خش کی، آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با ٤ تکرار و به مدت ٢سال در سه منطقه کرج، اراک و قزوین اجرا شد . تیمارها عبارت بودند از : ١‐ دور آبیاری به عنوان عامل اصلی در سه سطح شامل آبیاری پس از ٥٠ میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A، آبیاری پس از ۱۰۰ میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A و آبیاری پس از ١٥٠ میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A و ۲- رقم به عنوان عامل فرعی در شش سطح Okapi ،Fornax ،SLM046 ،Zarfam ،Colvert و Orient. در این تحقیق وزن هزاردانه ، درصد و عمل کرد روغن دانه و عملکرد دانه اندازه گیری شدند . بر اساس نتایج تجزیه مرکب سال و منطقه ، اثر ساده دور آبیاری روی عمل کرد دانه و عمل کرد روغن دانه در سطح ١% معنی دارشد، ولی روی درصد روغن دانه معنی دار نگردید . اثرساده رقم روی عملکرد دانه ، درصد و عمل کرد روغن دانه در سطح ١% معنی دار شد . اثر متقابل دور آبیاری و رقم روی درصد روغن دانه در سطح ١% معنی دارگردید، ولی بر عمل کرد دانه و عمل کرد روغن دانه معنی دار نگردید . طبق مقایسه میانگین اثر متقابل رقم و دور آبیاری ، رقم Orient در تیمار آبیاری پس از ٥٠ میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A بیشترین و رقم Colvert در تیمار آبیاری پس از ١٥٠ میلی متر تبخیر کمترین عمل کرد دانه و عمل کرد روغن دانه را داشتند . همچنین رقم Orient در تیمار های آبیاری پس از ٥٠ و ١٥٠ میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A و رقم SLM046 در تیمار آبیاری پس از ١٠٠ میلی متر تبخیر ، بیشترین عملکرد دانه و عملکرد روغن دانه را تولید نمودند.