سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زینب باروئی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد مشهد
علیرضا نخفروش – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی
بهناز بهبودی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

به منظور بررسی اثر توأم پتانسیل های مختلف تنش خشکی (۳-، ۶-، ۹-، ۱۲-، ۱۵-، ۱۸- بار ) با استفاده از PEG وآب مقطر (بعنوان شاهد ) بر روی ارقام سورگوم شامل پیام، سپیده و کیمیا، همچنین تعیین شدت مناسب ضدعفونی بذر با محلولهای ۰٫۵، ۱، ۱٫۵ و ۲ درصد هیپوکلریت سدیم در آزمون جوانه زنی بذر این گیاه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و در محیط کنترل شده آزمایشگاهی انجام شد . نتایج این بررسی حاکی از عدم اختلاف معنی دار بین ارقام برای صفات سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی بود، در حالی که تفاوت بین این ارقام برای صفات طول ریشه چه و ساقه چه و تعداد گیاهچه نرمال بسیار معنی دار بود . ضدعفونی بذر با هیپوک لریت سدیم در غلظت ۰,۵ درصد از نظر صفات مورد بررسی دارای بیشترین نمودسرعت جوانه زنی و طول ریشه چه بود . با افزایش شدت تنش خشکی از ۰ تا ۱۸- بار کلیه صفات مورد بررسی کاهش معنی دار ی را نشان دادند. در بررسی اثر متقابل رقم کیمیا بیشترین میزان سرعت و درصد جوانه زنی همچنین طول ریشه چه و ساقه چه و تعداد گیاهچه نرمال را دارا بود. نتایج مشابهی در خصوص تحمل به تنش خشکی این رقم در کلیه صفات مورد بررسی به دست آمد.