سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آیت اله نجفی یان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه,
عزت اله فرشاد فر – دانشیار عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ایلام
جعفر احمدی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمدمهدی پورسیاه بیدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ایلام

چکیده:

در این تحقیق به منظور تعیین بهترین شاخص های مقاومت به خشکی، در ١٦ ژنوتیپ گندم نان، دو آزمایش مجزا در قالب طرح بلوک کامل تصاد فی در شرایط تنش و آبیاری کامل انجام شد . تجزیه واریانس و تجزیه آماری داد ه ها در قالب طرح بلوک کامل تصادفی صورت گرفت. بر اثر تنش ، عملکرد به میزان ٢٠ درصد نسبت به شرایط بدونتنش کاهش پیدا کرد . اگر چه وجود شرایط دیم باعث کاهش عملکرد دانه در ارقام مختلف نسبت به شرایط آبی شد ، ولی مشاهده گردید که بعضی از ارقام در شرایط دیم ، تنش خشکی را تحمل کرده و عملکرد نسبتًا بالایی داشته اند . بر اساس نتایج همبستگی بین شاخص ها ، شاخص STI ،MP ،GMP و MHP به عنوان بهترین شاخص ها معرفی شدند. تجزیه مولفه های اصلی برای شاخصها و عملکرد در دو شرایط محیطی تنش و بدون تنش نشان داد که دو مؤلفه اصلی اول در مجموع ٩٩ درصد تغییرات موجود بین داد ه ها را توجیه نمودند . مؤلفه اولبه عنوان مؤلفه تحمل به تنش ومؤلفه دوم به عنوان مؤلفه حساسیت نامگذاری شدند . براساس نتایج به دست آمده از شاخص ها و ترسیم بای‐پلات مشخص گردید که ژنوتیپ (Ww33G/Vee s //….//Avd) مقاومترین ژنوتیپ در بین ژنوتیپ های مورد مطالعه نسبت به خشکی است . تجزیه کلاستر مربوط به شاخص ها و عملکرد در دوشرایط، ١٦ ژنوتیپ را در ٧ کلاس قرار داد . در نهایت این ٧ کلاستر در ٤ گروه مربوط به فرناندز طبقه بندی شدند . کلاستر هفتم از نظر شاخص GMP ،MHP ، MP و DTI و همچنین عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش بیشترین مقدار ر ا در بین کلاسترهای دیگر دارا بود . لذا ژنوتیپ موجود در این کلاستر (Ww33G/Vee s //…. . //Avd) به عنوان متحمل ترین ژنوتیپ با عملکرد بالا شناسایی شد.