سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمدعلی شوشی دزفولی – اعضا هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
عزیز آفرینش – اعضا هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

چکیده:

به منظور بررسی تحمل به ریزش ارقام بهاره کلزا در منطقه شمال خوزستان ، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۸۴-۱۳۸۳ اجرا گردید تیمارهای آزمایش عبارت بودند از : تیمار اصلی یا رقم (V) در هشت سطح شامل Hyola 60،PF Hyola 420، Hyola 308 Syn-3 ، RGS003 ،Hyola 401 و option 500 و تیمار فرعی یا زمانهای مختلف برداشت (H) در چهار سطح شامل h1: برداشت در زمان رسیدگی ( ۹۰ درصد بذور قهوه ای متمایل به سیاه شده اند )، h2: برداشت ۵ روز بعد از مرحله اول ، h3: برداشت ۱۰ روز بعد از مرحله اول، h4: برداشت ۱۵ روز بعد از مرحله اول. نتایج حاصل از آزمایش اختلافات معنی داری بین ارقام مورد بررسی برای تمام صفات نشان داد. از نظر عملکرد رقم Hyola 401 (با میانگین عملکرد ۲۵۲۸ کیلوگرم در هکتار) بالاترین عملکرد را بین ارقام مورد بررسی دارا بود. از نظر میزان ریزش ارقام Hyola 401 و Hyola 308 متحمل ترین رقم ها و رقم PF حساس ترین رقم بود.