سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فواد فاتحی – دانشجوی دکتری ژنتیک بیومتری دانشگاه تهران
اکبر شعبانی – عضو هیات علمی معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم

چکیده:

بررسی ارقام و مواد خارجی بعنوان یکی از روش های اصلاح نباتات توانسته است سبب توسعه ارقام زراعی در مناطق مختلف کشور گردد و لاین های منتخب می تواند بعنوان منابع ژنتیکی جهت استفاده در برنامه های دورگ گیری بکار گرفته شوند . این تحقیق به منظور دستیابی به لاین های مناسب نخود مقاوم به سرما در کرمانشاه به اجرا در آمد. در این آزمایش ۳۶ لاین مقاوم به سرمای نخود که در آزمایش های سال های گذشته بهترین عملکرد را داشتند در قالب طرح لاتیس ساده در سال زراعی ۱۳۸۱ در ایستگاه سرارود به اجرا در آمد. نتایج حاکی از آن بود که ۱۰ لاین در سطح % ۱ در کلاس شاهد قرار گرفتند رقم بیونیج بیشترین مقدار عملکرد را به میزان ۱۳۵۹ کیلوگرم در هکتار و ژنوتیپ FLIP00-17C کمترین م قدار عملکرد آن ر ا ( ۷۴۷ کیلوگرم در هکتار) دارا بودند. از نظر وزن صد دانه لاین FLIP00-44C به میزان ۴۰/۸۷ گرم ، بالاتر از همه ارقام قرار گرفت و از نظر زمان رسیدگی ILC482 ازهمه لاین ها زودرس تر بود . در نهایت ده لاین از میان لاین های ارسالی از ایکاردا انتخاب گرد یدند. این انتخاب بر اساس صفات زراعی مطلوبی صورت گرفت. نتیجه آزمایش بیانگر این مساله بود که کشت پاییزه نخود در کرمانشاه بدلیل افزایش طول دوره رویش و کاهش تنش رطوبتی آخر فصل از عملکرد بالاتری برخوردار می گردد زیرا از نزولات زمستانه استفاده نموده و در صورت داشتن شرایط آب وهوایی مناسب می تواند قبل از بهار مراحل اولیه رشد را طی کند.