سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات- دانشکده کشاورزی- دانشگاه شیراز
حسن پاک نیت – دانشیار اصلاح نباتات- گروه زراعت و اصلاح نباتات- دانشکده کشاورزی- دانشگاه شیراز

چکیده:

در یک آزمایش گلخانه ای، ۱۵ رقم گندم نان برای میزان پرولین و پروتئین، فعالیت آنزیم پراکسیداز، میانگین هندسی بهره وری (GMP)، میانگین بهره وری (MP) و تحمل (TOL) در پاسخ به تنش شوری (نسبت یکسان نمک کلرید سدیم و سولفات سدیم ) در یک آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کا ملا تصادفی در سه تکرار ارزیابی شدند. تیمار شوری در سه سطح شامل هدایت الکتریکی ۱/۲۶ (کنترل)، ۶/۸ و ۱۳/۸ دسی زیمنس بر متر اعمال گردید. به طور کلی شوری باعث افزایش میزان پرولین و پروتئین و فعالیت آنزیم پراکسیداز در دو سطح شوری در ارقام گندم شد. ارقام کویر ، نیک نژاد ، مرودشت و فلات بیشترین مقدار افزایش پرولین و پروتئین و فعالیت آنزیم پراکسیداز را دارا بودند و به عنوان ارقام مقاوم به شوری قابل معرفی هستند، در حالیکه ارقام قدس ، بیات ، کراس عدلو زرین کمترین میزان افزایش در صفات مورد مطالعه را دارا بوده و می توان آنها را به عنوان ارقام حساس به شوری معرفی نمود . به علاوه ارقام متحمل بالاترین مقادیر GMP و MP و کمترین مقدار TOL را در مقایسه با ارقام حساس نشان دادند . به طور کلی تحمل به تنش شوری با افزایش میزان پرولین و پروتئین و فعالیت آنزیم پراکسیداز در گندم همراه است.