سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پوراندخت گلکار – دانشجوی دکترای اصلاح نباتات،
احمد ارزانی – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
سید علی محمد میر محمدی میبدی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بررسی تحمل به شوری د ر کشت بافت به منظور غربال ژرمپلاسم و یا ایجاد جهش های جدید برای تحمل شوری انجام می گیرد . تحمل به شوری بیست وپنج ژنوتیپ گندم (aestivum riticumT L .) مشتمل بر بیست رقم رایج کشور، سه رقم خارجی و دو گندم ساختگی در شرایط درون شیشهای در محیط کشت موراشیک و اسکوگ، حاوی کلرور سدیم مورد ارزیابی قرار گرفت . بدین ترتیب که کالوسهای حاصل از کشت جنین نارس ارقام گندم تحت تاثیر ٤ سطح تیمار شوری ۰، ۰/۵، ۱ و ۱/۵ درصد (وزن به حجم ) کلرور سدیم قرار داده شدند. یادداشت برداری از صفات تحت مطالعه در کالوسها در زمان های ۰، ۸ و ۱۶ رو زپس از کشت، در محیط کشت شور انجام گرفت. ارزیابی تحمل به شوری ارقام از طریق سنجش معیارهای سرعت رشد , قطرکالوس، رشد نسبی کالوس و درصد کلروزکالوس در محیط کشت حاوی سطوح مختلف کلرور سدیم صورت گرفت . ارقام از لحاظ صفت درصد کلروز بیشترین میزان تنوع را نسبت به سایر صفات اندازه گیری شده داشتند . رقم شعله به لحاظ دارا بودن بالاترینمتوسط سرعت رشد کالوس و کمترین میزان کلروزه شدن کالوس، به عنوان متحمل ترین رقم نسبت به شوری در شرایط درون شیشه ای شناخته شد . ارقام قدس، روشن، مهدوی، شه داس و کراس سرخ تخم دررتبه دوم از لحاظ تح مل به شوری در سطح سلولی قرار گرفتند. رقم زرین با داشتن بیشترین درصد کلروز کالوس و کمترین متوسط سرعت رشد کالوس به عنوان حساس ترین رقم نسبت به محیط کشت شوری در شرایط درون شیشه ای شناخته شد . قابل توجه است که رقم فلات حاوی ترانسلوکاسیون ۱RS. 1LB در رتبه دوم از لحاظ هر دو صفت متوسط سرعت رشد کالوس و میزان رشد نسبی کالوس در شرایط درون شیشه ای قرار گرفت، در حالیکه رقم آمیگو حاوی ترانسلو کاسیون ۱AL. 1RS از لحاظ هر دو صفت ذکر شده در مقام آخر قرار گرفت.