سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سولماز احمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
محمود خدامباشی – اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد
بهروز شیران – اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد
محمد برات شوشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش شوری بر خصوصیات مرفولوژیکی و بیوشیمیایی مرتبط با تحمل به شوری در ۱۸ ژنوتیپ لوبیای چیتی دو آزمایش جداگانه در دو مرحله به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به ترتیب در اتاقک رشد و گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد در سال ۱۳۸۳ انجام شد. فاکتور اصلی، سطوح شوری شامل ۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۱۸۰ میلی مولار NaCl و فاکتور فرعی ارقام لوبیای مورد مطالعه بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تنش بر کلیه صفات مورد بررسی به استثنای نسبت ارتفاع اندام هوایی به طول ریشه و نسبت وزن خشک اندام هوایی به ریشه کاملا معنی دار بود. در این آزمایش توده محلی نائین به عنوان یک رقم با پتانسیل بالا نسبت به سایر ارقام مورد مطالعه تحمل به شوری بالاتری را نشان داد.