سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اشکبوس دهداری – استادیار اصلاح نباتات دانشگاه یاسوج,
عبدالمجید رضایی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
سید علی محمد میر محمدی میبدی – دانشیار اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این بررسی شش رقم گند م نان خارجی و داخلی در سه محیط کشت سنگریزه ، هیدروپونیک و ماسه نرم در شرایط شور (کلرید سدیم + کلرید کلسیم با هدایت ا لکتریکی ۲۲/۵ دسی زیمنس بر متر ) و غیر شور (محلول غذایی هوگلند ) ارزیابی شدند . دو محیط اول در گلخانه و محیط ماسه بیرون از گلخانه بود . آزمایش در هر کدام از محیط های ششگانه به صورت طرح کاملأ تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد . یک ماه بعد از اعمال تیمار شوری صفات نسبت پتاسیم به سدیم ، مقدار پرولین برگ و تعداد روزنه در محدوده عدسی ۲۰ و در هنگام رسیدگینیز تعداد پنجه و تعداد برگ در بوته و وزن خشک اندازه گیری شدند . در هر سه محیط تفاوت بسیار معنی داری بین شرایط شور و غیر شور برای همه صفات اندازه گیری شده مشاهده شد . بیشترین شدت تنشبه میزان پرولین و کمترین آن به تعداد روزنه برگ اختصاص داشت . ژنوتیپ ها در محیط ماسه از نظر تمامی صفات بجز نسبت پتاسیم به سدیم در شرایط شور و تعداد روزنه برتری معنی داری نسبت به دو محیط دیگر نشان داد ند. تفاوت بین میانگین ژنوتیپ ها در دو محیط سنگریزه و هیدروپونیک برای اکثر صفات معنی دارنبود. تفاوتمعنی داری بین ژنوتیپ ها از نظر اکثر صفات مورد بررسی در شرایط شور و غیر شور مشاهده شد . اما در شرایط غیر شور برای تعداد پنجه و تعداد روزنه در محیط های سنگریزه و ماسه نرم و برای نسبت پتاسیم بهسدسم در محیط هیدروپون یک تفاوت معنی داری مشهود نگشت . در شرایط شور نیز برای تعداد روزنه در دو محیط سنگریزه و ماسه نرم و برای تعداد برگ در محیط هیدروپونیک اختلاف معنی داری بین ژنوتیپ ها وجود نداشت . در مجموع نتایج نشان دادند که محیط ماسه نسبت به دو محیط دیگر شرایط بهتری را برای ارزیابی تحمل به شوری فراهم می سازد. با توجه به صفات اندازه گیری شده ارقام روشن و قدس به ترتیب متحملترین و حساسترین ارقام نسبت به تنش شو ری بودند. صفات نسبت پتاسیم به سدیم در مراحل اولیه رشد و وزنخشک بوته در مرحله پایانی رشد مهم ترین صفات مرتبط با تحمل به شوری بودند.