سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالصالح کرنژادی – دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سر ا لله گالشی – دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
محمدرضا زنگی – دانشکده علوم کشاورزی و مناسبع طبیعی
ابراهیم زنیلی – دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

به منظور بررسیت حمل به شوری ژنوتیپ های پنبه در مرحله گیاهچهی ای آزمایش در گلخانه و داخل گلدان بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح کامل ا تصافدی با دو فاکتور ژنوتیپ های پنبه در ۳۰ سطح و شوری در ۴ سطح با سه تکرار اجرا گردید.