سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امید خسرو دانایی – مرکز تحقیقات کشاورزی. منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

به منظور بررسی میزان تحمل به گرما وخش کی، ۱۵ رقم کلزا به همراه رقم شاهد Hyola-401 در یک طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ آزمایش جد اگانه در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان مورد بررسی قرار گرفتند . آزمایش اول تاریخ کاشت توصیه شده ( ۲۰ آبان ماه ) به همراه آبیاری کامل برحسب نیا ز گیاه (حالت نرمال ) آزمایش دوم تاریخ کاشت دیرهنگام ( ۲۰ آذرماه ) با آبیاری کامل (تنش گرما ) و آزما یش سوم تاریخ کاشت نرمال ( ۲۰ آبان ماه) با قطع آخرین آبیاری (تنش خشکی) بود. حداقل تفاوت عمل کرد دانه بین شرایط نرمال و قطع آب ۴۴۲/۰۱ کیلوگرم در هکتار بوده است این تفاوت در اجزای عم لکرد نیز منع کس گردید . در حالت کشت دیر هنگام کاهش اجزای عمل کرد و عمل کرد دانه نسبت به شرایط نرمال مشهود بود مقایسه شاخص نشان داد که از ۱۶ رقم مورد آزمایش ۷ رقم هیبرید از جمله هیبرید Hyola401 و رقم RGS003 نسبت به شرایط تنش خشکی و گرما نیمه مقاوم بودند . البته این ارقام در شرایط خشکی نسبت به گرما از حساسیت کمتر برخوردار بودند . مقایسه شاخص تحمل نشان داد که ارقام هیبریدهای Hyola330 ،RGS003 ، Hyola 308، pp308/8 ،Kimbcrlcy و PR-401/16 با اعمال تنش های خشکی و گرما ، نسبت به سایر ارقام متحمل تر بودند . اثر رقم رویعملکرد دانه در شرایط نرمال ، گرما و خشکی در سطح ۱% معنی دار بود. بالاترین عمل کرد دانه در شرایط نرمال متعلق به هیبرید Hyola401 با میانگین ۳۸۱۶/۹ کیلوگرم در هکتار بود که به تنهایی درگروه a قرار گرفت. هیبرید فوق در شرایط تنش خشکی و گرما نیز به ترتیب با ۳۱۸۱/۴ و ۲۸۰۷/۱ کیلوگرم در هکتار بالاترین عمل کرد دانه را تولید نمود. از لحاظ عملکرد دانه پس از هیبرید Hyola 401 رقم RGS003 قرار داشت . بطوریکه در شرایط نرمال و تنش های خشکی و گرما بهترتیب با ۳۵۱۲/۱، ۲۹۸۵/۳ و ۲۶۳۴/۱ کیلوگرم در هکتار در کلاس ab, ab, b جای گرفت. بنابراین با توجه به عملکرد دانه و اجزای آن ، شاخص هیا فیشر فرناندز هیبرید Hyola 401 و رقم RGS003 را می توان بر حالت نرمال ، تنش خشکی (قطع آب آخر ) و تنش گرما در منطقه بهبهان توصیه نمود.