سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا شیری – اعضای هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)
کرامت اخوان – اعضای هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)

چکیده:

این طرح به منظور ارزیابی عمل کرد ژنوتیپ ها ی ذرت دانه ای در مقابل تنش آبی ، کاهش تعداد آبیاری و در نتیجه افزایش کارایی مصرف آب انجام گرفت . در این تحقیق ٧ هیبرید در قالب طرح اسپلیت بلو ک با ٣ تکرار در ٤ رژیم آبیاری شامل آبیاری کامل ، قطع آب در مرحله رویشی، قطع آب در مرحله گلدهی و قطع آب در مرحله پر شدن دانه به مدت سه سال انجام گرفت. تجزیه واریانس صفت عملکرد دانه نشان داد بین رژیم های مختلف آبیاری اختلاف معنی داری در سطح ۱% وجود دارد و حد اکثر عمل کرد به آبیاری کامل و حداقل عمل کرد به شرایط قطع آب در مرحله گلدهی متعلق بود . بین هیبریدهای مورد مطالعه در رژیم های مختلف آبیاری تفاوت معنی داری در سطح ١% وجود دارد بطورکلی با توجه به عمل کرد دانه در شرایط آبیاری کامل و تنش آبی وشاخص STI، هیبرید شماره ٧ به ترتیب با STI برابر ۰/۹۷۲ ، ۰/۶۱۷ و ۰/۸۴۸ متحمل ترین هیبرید به شرایط قطع آب در مرحله رویشی ، شرایط قطع آب در مرحله گرده افشانی و شرایط قطع آب در مرحله پر شدن دانه می باشد.