سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر احمدیان یزدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

در سال ۱۳۸۰ در شهرستان فریمان در مزرعه آلوده به نماتد با میانگین ۳۲۰۰ تخم و لاروسن ۲ در ۱۰۰ گرم خا ک آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تیمار شامل ارقام ایرانی ۹۵۹۷، سیمین ۲، سیمین ۱ و یک رقم منو ژرم خارجی آلمانی K. W. S-IR551 که طبق ادعای شر کت مربوطه متحمل به نماتد می باشد در ۴ تکرار در کرتهای به ابعاد ۶*۲ متر در چهار خط به فاصله ۵۰ سانتی متر به مورد اجرا گذاشته شد . بذور مورد آزمایش در ۱۵ اردیبهشت ماه کاشته شدند و در پایان فصل زراعی ( ۲۵ آبانماه) محصول برداشت گردید. رکورد گیری در این بررسی شامل محصول ریشه، شکر ناخالص تصحیح شده بر مبنای تعداد ریشه و عیار بود . نتایج حاصله و محاسبات آماری نشان داد بجز عیار، سایر اجزا عمل کرد تفاوت معنی داری ندارند. از نظر عیار ارقام سیمین ۲ و رقم خارجی K. W. S- IR551 به ترتیب با ۱۲/۷۳ و ۱۲/۴۰ درصد نسبت به ارقام ۹۵۹۷ و سیمین ۱ در سطح ۵ درصد برتری نشان دادند . عملکرد پایین ارقام شامل محصول ریشه حداکثر ۱۹ تن در مورد رقم ایرانی سیمین ۲ و حدود ۱۸/۶ تن در مورد رقم خارجی K. W. S و محصول شکر ناخالص به ترتیب با ۲/۳۸ و ۲/۳۳ تن در هکتار در مورد ارقام یاد شده نشان دهنده عدم تحمل به نماتد چه در مورد رقم خارجی K. W. S- IR551 و چه در رابطه با ارقام ایرانی در زمینهای با آلودگی شدید می باشد