سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی مرادشریفی – عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان
زهرا دهقان شبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان
مهدی نفر – عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان
مهدی صادقی – عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه امام صادق

چکیده:

محققان برای اینکه درک بهتری از رفتار صرفه جـویی انـرژی داشته باشند به تجزیه شدت انرژی که شاخص مناسـبی بـرای بررسی رفتار صرفه جویی در مصرف انرژی در بخـش هـای مختلف اقتصاد است پرداختند تا از این طریق عوامل موثر بـر میزان شدت انرژی را بررسی نمایند و با اعمال سیاسـت هـای مناسب شدت انرژی را کاهش دهند . بنـابراین آنچـه کـه بایـد مورد بررسی قرار گیرد رفتار مصرف و شدت انرژی در بخش هایی که تقاضا کننده اصلی انرژی هستند و پت انسیلهـای لازم برای صرفه جویی درمصرف انرژی دارندکه از جملـه بخـش – های مصرف کننده انرژی بخش صنعت و از جمله زیـربخش – های صنعت صنایع شیمیایی می باشد که سهم قابل تـوجهی از تقاضای انرژی بخش صـنعت ( حـدود ۳۰ درصـد ) را بـه خـود اختصاص داده است .
این تحقیق به بررسی تجزیه شدت ان رژی در صنایع شـیمیایی با استفاده از شاخص ایده آل فیشر و تکنیک ضـرب پـذیری و جمعپذیری می پردازد و شدت انرژی را به دو اثر ساختاری و شدتی تجزیه می کند . و روند تحولات شدت انرژی را در طی دو برنامه د وم و سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی ایـران مـورد بررسی قرار میدهد . نتایج نشان می دهد در صنایع شیمیایی اثر ساختاری در جهـت
افزایش شدت انرژی و اثر شـدتی در جهـت کـاهش شـدت انرژی و صرفه جویی در مصرف انـرژی حرکـت کـرده اسـت ضمن آنکه در برنامـه دوم توسـعه صـرفه جـویی در مصـرف انرژی بیشتر از برنامه سوم توسعه بوده است .