سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد امامی دهخوارقانی – کارشناس آبیاری وکارشناس دفتر امور مشترکین و بهره برداری از آبهای سطح
سیدعلیرضا حسین زاده تبریزی – کارشناس ارشدسازه های هیدرولیکی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

چکیده:

قیمت گذاری مقولةاقتصادی ،اجتماعی است که بارفتارهاو روابط یا مسائل اجتماعی رابطه ای عمیق دارد چراکه عرضه کالای انحصاری مثل آب ( بعنوان انفال ) امری ساده نبوده بلکه به استدلالی منطقی برای توجیه قیمت تعیین شده نیازمند م یباشد . اینجاست که بازیافت هزینه هـای سـرمایه گـذاری وهزینـه هـای مـدیریت بهـره بـرداری ونگهداری معنی پیدامیکند براین اساس درتاسیسات دولتی به سبب تداخل سیاستهای مختلف،آنچه به عنـوان آب بهاءیاقیمت آب اعلام میشوداغلب باهزینه تولید ( یاقیمت تمام شده ) آب رابطه منطقی لازم رانـدا رد ولـذاقادر بـه تامین مالی لازم برای استهلاک سرمایه وهزینه های بهره برداری نمیباشد،درصورتیکه دربخش خصوصـی قیمـت آب با لحاظ نمودن هزینه های بهره برداری وهزینه نگهداری،هزینه استهلاک وسـایرهزینه هـای مربوطـه بابـت
عرضه آب چنان تعیین میشودکه هزینه های مذکورجبران گردد . دراین مقاله،تحولات قانونی تعرفه آب زراعی مشتمل برسه بازه زمانی قبل ازتصـویب قـانون ملـی شـدن آب،از زمان تصویب قانون ملی شدن آب تاتصویب قانون توزیع عادلانه آب ودرنهایت پـس ازتصـویب قـانون توزیـع عادلانه آب بیان گردیده است ودربیان نقش تحولات تعرفه آب زراعی درمدی ریت مـالی بـه تحلیـل تحـول در
هزینه ها،تحلیل تحول در درآمدها ونیزارتباط فیمابین درآمدها وهزینه ها وتاثیر تحولات تعرفه براین رابطه ، در مدیریت مصرف آب وتاثیرات احتمالی درتولیدمحصولات زراعی ، به روند تغییرات سطح زیرکشت ومیزان تولید محصولات مختلف پرداخته شده است ودر عین حال مصادیق این موارد در شبکه آبیاری و زهکشی مغـان مـورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است . در جمعبندی مطالب باتوجه به شرایط موجودکه تعیین تعرفه ها صـرفا برمبنـای درصد ثابتی ازعملکرد محصولات کشت شده تعیین می شـودوهدف خاصـی از تعیـین تعرفـه تعقیـب نمیگـردد ، بدیهی است که تغییرات تعرفه صرفا بر اساس تغییر قیمت ها وعملکرد محصولات آنهم براساس آنچـه کـه تحقـق یافته خواهد بود و چون عملکـرد محصـولات معمولادرکوتـاه مـدت تغییـر محسوسـی ندارنـد لذانتیجـه اینکـه
تغییر تعرفه ها تنها متاثرازتغییرات قیمت محصولات بوده و اجتماع ی نمیتواندتاثیری درکنترل آب مصرفی یامدیریت تولید محصولات مورد نظرداشته باشد