سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پانزدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد نیرومند – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
پژمان فلک – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
پیمان بهجتی – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس بهرامی – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله، برخی از نتایج تحقیق بر روی نوع تخلخ ل های ایجاد شده در پوسته واترپمپ یکی از خودروهای ساختکشور که به منظور کاهش ضایعات ناشی از نشتی صورت گرفت، ارائه می شود. با توجه به اینکه معمو ً لا تخلخل هایایجاد شده در قطعات دایکاست از نوع گازی و در اثر حبس هوا یا گازها هستند، لذا در ابتدا آزمایشاتی جهت کاهشمعایب گازی در قطعات انجام گرفت . در این آزمایشات با تغییر در پارامترهایی نظیر حجم مذاب تزریق شده، فاصلهزمانی پس از گاززدایی و میزان کورس اول تزریق نمونه هایی گرفته شد. درصد تخلخل نمونه ها از روش کاهش وزن وبا اندازه گیری دانسیته و همچنین با مطالعات دقیق متالوگرافی از مقاطع بریده شده قطعات تعیین گشت و نحوه توزیعتخلخل در قطعات بررسی شد . نتایج حاصل از این بررسی ها هماهن گی لازم با نتایج مورد انتظار در اثر تغییر پارامترهایتولید را نشان نداد . مطالعات ساختاری مشخص نمود که برخلاف پیش بینی اولیه درصد تخلخ ل های گازی در قطعاتبسیار ناچیز می باشد، تمرکز تخلخل در قسمتهای خاصی از قطعه بیشتر از سایر نقاط است و تقریبًا تمام تخلخل هایموجود در قطعات منشأ انقباضی دارند . نتایج بدست آمده از آزمایشات با توجه به گازی نبودن معایب توجیه شدند وپیش بینی هایی برای کاهش معایب انقباضی در نظر گرفته شد.