سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن مومیوند – استادیار دانشکدة فنی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

برآورد تنش برجای افقی متوسط σ havبه روش ثقلی، از ضریب پواسون ν و تنش بر جـای قائم σv استفاده می شود . تنش برجای قائم σv در هر عمقی از زیر سـطح زمـین، برابـر عمـق روباره Z ضربدر وزن مخصوص روباره γ است .γZ آنالیز آماری تعداد ۵۴۸ نتیجه آزمـایش وزن مخصوص از انواع سنگ ها نشان داد که وزن مخصوص متوسط آنها برابر ۲,۵۵۴ تن بر متـر مکعب و معادل ۰,۰۲۵۳ مگا پاسگال بر متر است . این با گرادیان تنش قائم حاصل از نتایج برجا که برابر ۰,۰۲۷ مگا پاسگال بر متر ( بریدی و هوک [) ۱] و ۰,۰۲۶ مگا پاسگال بر م تر ( اَرژنگ [)۲] گـزارش شده است، نزدیک است . آنالیز آماری ۳۹۶ نتیجه آزمایش مربوط به ضریب پواسون نشان داد که این ضر یب در همة حالات کوچکتر از ۰,۵ و به طور متوسط ۰,۱۹ اسـت . در نت یجـه نـسبت تـ نش برجای افقی متوسط به تنش برجای قـائم ) ) ) K=ν(/۱-ν در همـة حـالات کـوچکتر از ۱ و بـه طـور متوسط ۰,۲۵ اس ت . این در صورتی است که K حاصل از روش ها ی تجرب ی که مب ین اندازه گ یری های واقع ی تنش هستند در ۹۴ درصد حالات بزرگتر از ۱ و در نزد یک سطح زم ین تا بیش از ۴ م ی رسد . این هشداری است که از روش ثقلی جهت تخمین تنش بر جای افقی استفاه نشود . بـه علـت نیاز به یک رابطة جامعی که از طریق آن بتوان K را به راحتی تخمین زد، کلیه گـروه هـای نتـا یج انداره گیری تنش برجا از کشور های مختلف تحلیل آماری شدند . رابطه ای کـه بـر کل یـ ه نتـا یج واقعی تطبیق دارد و به سادگی قابل کاربرد است، ارائه شد .