سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن احمدی – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
علی اصغر محمدی – دانشحوی دوره دکتری آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقا

چکیده:

از آنجا که فرسایش پدیدهای است که موجب از بین رفتن خاک می شود و به موجب آن ذرات خاک توسط عامل آب یا باد از توده خاک جدا شده و به مکان دیگرمنتقل می گردند، از اینرو مخربترین عامل از بین رفتن خاک محسوب میشود و لذا ضرورت دارد، اقدام به حفاظت خاک و مبارزه با فرسایش شود . در حال حاضر مدلهایی برای تخمین میزان فرسایش ابداع شدهاند، که میبایست با سایر مدلهای موجود در مناطق مختلف مورد بررسی قرار گیرند . لذا در این تحقیق به ارزیابی مدلهای PSIAC و EPM و با تاثیر روش ژئومرفولوژی در یکی از زیر حوزههای حبله رود به نام دهنمک پرداخته شد . بدین صورت که در ابتدا با استفاده از اطلاعات موجود و تهیه نقشه های مورد نیاز در حد واحدهای هیدرولوژی و زیرحوزهها عوامل موجود در مدلها مورد مطالعه بدست آمد، سپس با
توجه به کمبود آمار و اطلاعات موجود از روش Mpsiac استفاده نشده در مقابل با تهیه نقشه ژئومرفولوژی و تعیین رخسارههای ژئومرفولوژی برای تکمیل مدل PSIAC استفاده شد .
نتایج حاصل از تخمین میزان رسوب با استفاده از مدلهای فوقالذکر حاکی از این است که دو مدل PSIAC با تاثیر روش ژئومرفولوژی و EPM دارای نتایجی تا حدودی به هم نزدیک میباشند . لذا با توجه به جامع و کامل بودن مدل PSIAC ، مدل PSIAC با تاثیر روش ژئومرفولوژی برای تخمین میزان رسوبدهی توصیه میشود .