سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کارگاه فنی مدیریت، بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

یوسف توتاخانه – کارشناس ناظر شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای شهرستان مراغه، امور آب شهرست
رضا پرکار – کارشناس بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب منطقه ای آذرب

چکیده:

شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای با وسعت ۱۲۰۰۰ هکتار در استان آذربایجان شرقی واقع گردیده است. گسترۀ شبکه به شهرستان های مراغه و بناب محدود م یشود و مدیریت شبکه برای انسجام بخشی و یکپارچگی آن جدای از تشکیلات امور آب دو شهرستان تعریف گردیده است. از آغاز بهره برداری شبکه مدرن صوفی چای از سال ۷۸ مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه در قالب پیمان برای اولین بار در سطح کشور به بخش خصوصی واگذار گردیده است. در اوایل بهر ه برداری مقولۀ بهر ه برداری و نگهداری شبک ه های آبیاری و زهکشی هنوز به طور کامل به مفاهیم کمّی و قابل اندازه گیری تبدیل نشده است . قراردادهای فیمابین با پیمانکار بصورت نفر ماهی تدوین شده و آب منطق ه ای با حمایت و راهبری پیمانکاران بخش خصوصی سعی در ظرفیت سازی داشته با گذشت زمان با در نظر گیری ۲ هدف زیر به تبدیل آیتم های کیفی به آیت مهای کمّی پرداخته شده است: -۱ اندازه گیری مفاهیم بهره برداری و نگهداری و بکار بردن آنها برای سنجش بهره برداری و نگهداری جهت ارزیابی عملکردها و مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت مدیریت شبکه. -۲ استفاده از مفاهیم کمّی بهر ه برداری و نگهداری در پرداخت دستمزدها و هزین ه های مربوطه و برون سپاری عملیات مدیریت و بهره برداری شبکه و امکان کاهش تصد یگری دولت .در این مقاله شیوۀ قراردادهای مدیریت و بهره برداری و نگهداری در شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای که آمیخته با عوامل جامعۀ شهری و روستایی بوده و دارای ماهیت فنی و اجتماع ی اند ارائه خواهد ش د و سوابق و نحوه مدیریت شبکه صوفی چای در سا ل های اولیه بهر ه برداری و قراردادهای منعقده با پیمانکاران بررسی خواهد شد . لازم به توضیح است نواقصی که با گذشت زمان در قراردادهای اولیه ظاهر گردید نظارت شبکه را بر آن داشت که با اقتباس از قرارداد شرکت بهره برداری م غان با سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی که به صورت آزمایشی اجرا می گردید با همکاری مشاور شبکه (مهندسین مشاور مهاب قدس ) شرح خدماتی متناسب با فعالیت های شبکه صوفی چای تدوین گردد و در سال ۱۳۸۲ اولین قرارداد به شیوه کمّی منعقد و در سال ۸۴ نیز با تکمیل قرارداد جدید و رفع نواقص و حسب نتایج تجربیات تهیه و با تدوین شاخ ص های ارزیابی پیمانکار بهره برداری با صدور آگهی مناقصه برگزار گردید که به تفصیل به آنها پرداخت خواهد شد. همچنین نحوۀ فعالیت ها، بازخوردهای این شیوه از قرارداد و مزایا و معایب آن را در تعامل با بخش خصوصی و نحوۀ ارتقای شرح خدمات مذکور و اثرات حاصله تشریح م یشود. در نهایت پیشنهاد لازم برای تعمیم این شرح خدمات برای واگذاری امر بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی به بخش خصوصی (پیمانکاران بهره برداری و نگهداری شبک هها) ارائه می گردد.