سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الناز رستم پور – مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،
محمدرضا ابوالحسنی – مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،

چکیده:

در این مقاله چرخنده ضر به ای سیمپلتیک را بعنوان یک مدل استروبوسکوپیک رسانش الکتریکی از یک نقطه کوانتومی بالستیک باز با پراکندگی اسـپین – مـدار معرفـی می کنیم . در این مدل بطور تحلیلی و عددی جایگزیدکی ضعیف و پادجایگزیدگی ضعیف در مغناطو رسانندگی با نظریه ماتریس کاتوره ای بررسی مـی شـود . گـذار از جایگزیدکی ضعیف به پادجایگزیدگی ضعیف با افزایش شدت پراکندگی اسپین – مدار بیان می شود . فرم تابعی رسانندگی با نظریه ماتریس کاتوره ای سازگار است