سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی تفرج نوروز – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
مسعود تجریشی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
احمد ابریشم چی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله، ضمن بررسی تراز بیشینه آب دریاچه هامون هیرمند واقع در دشت سیستان، با بررسی جداگانه تراز استاتیکی دریاچه و خیزاب بوجود آمده در اثر بادهای یکصد و بیست روزه و تلفیق این دو پدیده، تراز بیشینه سالانه دریاچه با توجه به احتمال وقوع های گوناگون بدست آمده است. نتایج نشان می دهد که داد ههای خیزاب بیشینه سالانه ازتوزیع احتمالی لوگ پیرسون نوع ٣ و داده های تراز استاتیک دریاچه از توزیع احتمالی نرمال پیروی م یکنند. در ادامه منحنی احتمال وقوع تراز بیشینه سالانه سط حآب دریاچه هامون مربوط به هرتراز استاتیکی و برای یکی ازپروفی لهای بحرانی دریاچه ارائه شده است. از منحن یهای بدست آمده می توان برای طراحی ساز ههای هیدرولیکی و قابلیت اعتماد سی لبندهای (گوره های) محافظ سمت شرقی دریاچه که برای جلوگیری از ورود آب به زمی نهای کشاورزی احداث شد هاند استفاده نمود. نمودار قابلیت اعتماد دینامیک سیل بند هامون هیرمند نیز ارائه شده که حکایت از مقدار ریسک روگذری بسیار بالای آن م یباشد.