سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود رفیعی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز
مقصود خادمی بصیر – سرپرست مرکز بهداشت اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان

چکیده:

نوفه(سر و صدا) یکی از مخاطرات حرفه ای و زیست محیطی است که علاوه بر صدمه به دستگاه شنوایی، اوضاع فیزیولوژیکی بدن را مختل می سازد و منشاء بسیاری از اختلالات عصبی و روانی است بطوریکه ظرفیت تطابق انسان با محیط کار و خانواده اش را کاهش میدهد و نهایتاً میزان بازدهی کار تقلیل می یابد. در سال ۱۳۷۶ بمنظور بررسی و ارزیابی تراز فشار صوتی در موتور خانه یدک کشها، لایروبها و قایق ها، شناورهای دریایی و تجهیزات خشکیتوسط دستگاه تراز سنج فشار صوتی و دزیمتری صدا مدل B&K2230 دانمارک که پس از کالیبراسیون و انجام مراحل مقدماتی اندازه گیری صورت گرفت. تعداد کل اندازه گیری ۴۶۱ مورد که تعداد ۲۱ مورد دزیمتری فردی و ۴۴۰ مورد محیطی در بسامدهای مختلف حساسیت شنوایی برحسب اکتا و باند(۱۲۵ تا ۸۰۰۰ هرتز) مورد سنجش قرار گرفت. شاخصهای اندازه گیری عبارتند از: تراز فشار صوتی، فشار موثر صوتی و تراز صوتی و تراز معادل فشار صوتی است. آزمون های پارامتری نشان میدهد که بین میانگین تراز فشار صوتی در شرایطی که موتور و ژنراتور تجهیزان دریایی روشن باشد با حداکثر فشار صوتی مجاز (Lpeq=85=dbA) اختلاف معنی داری وجود ندارد.(P>5%) ولی در مواقعی که فقط ژنراتورها روشن باشد با حدود اطمینان ۹۹% اختلاف معنی وجود دارد. (P>5%). آزمون های پارامتری نشان میدهد که بین میانگین رتبه ای فشار موثر صوتی دریافتی توسط کارگران به تفکیک نوع تجهیزات دریایی و خشکی بجز در مورد لایروبها و یدک کشها (P>5%) که حد مرزی است ولی در سایر موارد هیچگونه اختلاف معنی داری وجود نداشت. (P>5%)