سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرود صالحی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:

به منظور تعیین مناسب ترین تر اکم بوته لاین های جدید لوبیا قرمز طرحی در قالب بلوک های کامل تصادفی به صورت اسپلیت پلات در سه تکرار در سال های ١٣٨٣ و ١٣٨٤ در منطقه لردگان در استان چهارمحال و بختیاری اجر ا گردید. لاین های مورد استفاده در این طرح عبارتند از : D81083 ،BRB 188 و ARS-R93003 که در پلا تهای اصلی قرار گرفتند. تراکم های مورد نظر نیز عبارتند از: ۱۵×۱۵ (۴۴۴۴۴۴ بوته در هکتار)، ۲۵×۱۵ (۲۶۶۶۶۶ بوته در هکتار )، ۳۵×۱۵ (۱۹۰۴۷۶ بوته در هکتار) و ۴۵×۱۵ (۱۴۸۱۴۸ بوته در هکتار) که در پلات های فرعی قرار گرفتند.درطول آزمایش صفاتی ازقبیل تاریخ های جوانه زنی، ظهور ، گلدهی، رسیدگی و برداشت یادداشت گردی د و عمل ک رد دانه ، وزن صددانه و بازارپسندی آن بررسی شد. تجزیه مر کب دو ساله نشان داد که وزن صد دانه ، تعداد دانه در غلا ف، ارتفاع بوته، روز تا گلدهی و روز تا رسید گی تحت تاثیر تر اکم بوته قرار نگرفت. درحالی که تعداد غلاف در بوته با افزایش تر اکم بوته کاهش یافت ولی عملکرد دانه افزایش یافت . تفاوت های ژنتیکی بین لاین ها ی مورد بررسی باعث تفاوت در ارتفاع بوته ، وزن صد دانه ، تعداد غلاف در بوته ، تعداد بذر در غلاف، تعداد روز تا رسیدگی و عملکرد دانه آن ها شد. نتایج دو ساله نشان داد که لاین های ARS-R93003 و BRB188 برتر بوده و تر اکم مطلوب برای عملکرد دانه در این لاین ها بین ۱۵*۱۵ و ۲۵*۱۵ سانتی متر است.