سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شهروز موذن – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
جهانفر دانشیان – استادیار(ان) دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
سید علیرضا ولدآبادی – استادیار(ان) دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
حسن بغدادی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده:

کدوی تخم کاغذی Cucurbita pepo con var.styriacaازگیاهان دارویی یکساله وبسیار ارزشمند می باشد که درچند سال اخیر وارد ایران شده است. ازمواد موثره موجوددردانه این گیاه برای بیماریهای هیپرپلازی پروستات،سوزش مجاری ادراری،تصلب شرائین،تنظیم دستگاه گوارش وتنظیم هورمونهای جنسی درزنان ومردان درکشورهای پیشرفته سالهااست که داروهایی تهیه میشود و این دانه هادردهه اخیر به عنوان یک منبع مهم دارویی مطرح شده.فسفر ازجمله عناصرپرمصرف بوده که بررشد ونمو،توسعه ریشه وعملکرد میوه ودانه موثر می باشدهمچنین به دلیل گسترش زیاد بوتهاین گیاه در طول فصل زراعی تعیین تراکم مناسب وفاصله کاشت کافی جهت نیل به بیشترین عملکرد و تولیدمیوه های باکیفیت بسیار مهم است.درتحقیقی که به همین منظوردرسال ۱۳۸۳ درایستگاه تحقیقاتی فیض آباد مرکزتحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی قزوین انجام شد،سه تراکم بوته ۱۰۰۰۰،۱۳۰۰۰،۱۶۰۰۰ درهکتاربه همراه کاربرد ۴ سطح فسفرخالص ۰،۵۰،۱۰۰،۱۵۰ کیلوگرم درهکتار بااستفاده ازطرح فاکتوربل درقالب بلوکهای کامل تصادفی درسه تکراربررسی صورت گرفت.ازبوته هادرسه مرحله شروع گلدهی ،اوج میوه دهی ورسیدگی کامل نمونه برداری انجام شد آنالیزنتایج ومقایسه میانگین به روش دانکن نشان دادازنظررشدوگسترش بوته تیمارتراکم ۱۰۰۰۰ بوته درهکتاراختلاف معنی داری درتعدادگره ،طول بوته ،تعدادبرگ ،وزن خشک برگ وتعدادساقه فرعی باسایرتیمارهای تراکم داشته وکودفسفرنیزبررشد گیاه موثربوده بطوری که بیشترین وزن خشک برگ مربوط به تیمار۱۵۰کیلوگرم فسفرخالص درهکتار همچنین بیشترین تعدادگره درتیمار۱۰۰کیلوگرم فسفر درهکتار مشاهده شد.ازنظرعملکردمیوه ودانه نیزتراکم ۱۰۰۰۰ بوته درهکتار عملکردمیوه ،تعداددانه دربوته و وزن خشک دانه بیشترازسایر تیمارها داشته همچنین تیمار۱۰۰ کیلو فسفردرهکتار نیزبیشترین تعداددانه دربوته،وزن خشک دانه دربوته وبیشترین وزن خشک دانه درمترمربع رادرمقایسه باسایر تیمارهای کودی ازخودنشان داده است.تیمارهای تراکم وکودفسفر برروی درصد روغن دانه ها تاثیر معنی داری نداشت.