سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرهاد فرح وش – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
فرهاد جعفری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
حبیب امیر حلاجی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

به منظور مطالعه ی تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجز ای عملکرد ذرت دانه ای هیبر ید ۷۰۴ آزمایشی در سال ۱۳۸۳ به صورت طرح اسپلیت پلات بر پایه ی بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار انجام گردید. در این آزمایش الگو ی کاشت در سه سطح کشت در دو طرف پشته، کشت در یک طرف پشته و کشت کر تی مربعی به عنوان فاکتور اصلی و تراکم در سه سطح ۶۵۷۰۰، ۷۹۳۰۰، و ۹۴۷۰۰ بوته در هکتار به عنوان فاکتور فرعی قرار گرفت. نتایج نشان داد که از نظر صفاتی مانند عملکرد دانه، وزن هزار دانه ، طول بلال، قطر بلال و تع داد برگ تر از نظر آماری تفاوت معنی داری داشتند . بیشترین عملکرد دانه در کشت یک طرفه با تراکم ۹۴۷۰۰ بوته در هکتار به میزان ۱۲۸۶۵/۶ کیلوگرم و کمترین آن در کشت دو طرفه با تراکم ۶۵۷۰۰ بوته در هکتار به میزان ۸۱۲۶/۷ کیلوگرم در هکتار بدست آمد.